RODO – Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, spółka pod firmą Graco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa, NIP 527-020-73-57, REGON 012028006, KRS 0000088170, zwana dalej „Spółką”, realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, niniejszym informuje, iż Spółka, w ramach i w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnej z przedmiotem działalności Spółki, przetwarza informacje wśród których mogą się pojawić dane, które na gruncie RODO mają charakter danych osobowych.

 

Danymi osobowymi zgodnie z definicją określoną w art. 4 ust. 1 RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

Danymi osobowymi są również dane zbierane w ramach korzystania ze strony internetowej, serwisu i z innych funkcjonalności systemu, w tym zapisywane w plikach cookies.

 

Wykonując obowiązki wynikające z RODO, Spółka informuje, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Graco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 6/12, 00-503 Warszawa, NIP 527-020-73-57, REGON 012028006, KRS 0000088170, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres administratora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail rodo@graco.pl lub telefonicznie pod nr tel. 22 631 17 71.

 

  1. Przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, tj. w związku z wyrażeniem zgody osoby fizycznej na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę w celach związanych z prowadzeniem i marketingiem działalności gospodarczej Spółki lub przetwarzanie to jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną lub reprezentantem jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej Spółki, w celu realizacji umów, których stroną jest Spółka oraz marketingu produktów i usług Spółki, przy czym działalność gospodarcza Spółki nie polega na przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych.

 

  1. Z zastrzeżeniem realizacji obowiązków prawnych w zakresie udostępnienia danych osobowych organom władzy uprawnionym do uzyskania dostępu do danych 2 osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Spółka udostępnia dane osobowe innym podmiotom wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu i dla wykonania umów, których stroną jest Spółka.

 

  1. Spółka przetwarza dane osobowe przez czas uzasadniony potrzebami lub obowiązkami Spółki, wynikającymi z przepisów prawa lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą, tj.:

– przez czas niezbędny dla właściwego zawarcia oraz wykonania umów, których stroną jest Spółka oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych umów (co najmniej 3 lata od daty wykonania umowy, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancyjnego lub toczącego się postępowania sądowego lub administracyjnego dotyczącego umów, których stroną jest Spółka);

– przez czas w którym przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązki przechowywania danych osobowych (obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy, obowiązki podatkowe oraz rachunkowe);

– w przypadku danych osobowych kontrahentów lub osób reprezentujących kontrahentów (uzyskanych wcześniej w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów przez Spółkę) przetwarzanych przez Spółkę w celu promocji i marketingu produktów i usług Spółki do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.

 

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu / Pani prawo do: – dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO – sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO – usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO – ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO – przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO

 

  1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy RODO, ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.