Polityka antykorupcyjna spółki GRACO Sp. z o.o.

Polityka antykorupcyjna spółki GRACO Sp. z o.o.

NASZ CEL

Podstawowym celem Spółki GRACO Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) w zakresie przyjętej polityki antykorupcyjnej Spółki jest zapewnienie, aby wszyscy pracownicy i reprezentanci Spółki w ramach jakichkolwiek relacji z osobami fizycznymi, prawnymi oraz przedstawicielami władz publicznych, w które pracownicy i reprezentanci Spółki wchodzą w związku z pracą wykonywaną na rzecz Spółki, kierowali się zasadami etyki, uczciwości, przejrzystości, równego traktowania, wolnej konkurencji, otwartości, poszanowania interesów obu stron relacji oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

NASZE ZASADY

Pracownicy i reprezentanci Spółka są zobowiązani do sumiennego i rygorystycznego przestrzegania zasad etyki, uczciwości oraz postępowania zgodnie z obowiązującym prawem we wszystkich relacjach, w których reprezentują Spółkę wobec jakichkolwiek osób fizycznych, osób prawnych lub przedstawicieli władz publicznych. W szczególności, pracownicy i reprezentanci Spółki są zobowiązani:

  • działać zgodnie z wartościami i standardami postępowania Spółki oraz przestrzegać wysokich standardów etycznych oraz prawa, zarówno w miejscu pracy pośród współpracowników, jak również w relacjach, w których reprezentują Spółkę wobec jakichkolwiek osób fizycznych, osób prawnych lub przedstawicieli władz publicznych;
  • nie podejmować jakichkolwiek działań o charakterze korupcyjnym, polegających na nadużywaniu stanowisk lub funkcji w celu osiągnięcia nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych, niezależnie na czyją rzecz miałyby zostać osiągnięte takie korzyści, lub na oferowaniu nienależnych korzyści majątkowych lub osobistych w celu doprowadzenia jakiejkolwiek osoby fizycznej, osoby prawnej lub przedstawiciela władzy publicznej do podjęcia określonych czynności w relacjach ze Spółką;
  • wpływać na świadomość postaw etycznych i zagrożeń korupcyjnych wśród osób fizycznych, osób prawnych lub przedstawicieli władz publicznych, z którymi Spółka pozostaje w relacjach;
  • unikać konfliktu interesów, które mogą podważać uczciwość i wiarygodność postępowania Spółki oraz niezwłocznie informować Spółkę o podejrzeniu występowania takiego konfliktu interesów;
  • odpowiedzialnie i świadomie identyfikować oraz ujawniać Spółce wszelkie informacje o wystąpieniu ryzyka nadużyć oraz zagrożeń korupcyjnych;
  • niezwłocznie zgłaszać Spółce oraz brać pełny udział w  wyjaśnianiu przypadków naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych Spółki dotyczących przeciwdziałania korupcji;
  • przestrzegać zasad polityki antykorupcyjnej Spółki we wszystkich miejscach prowadzenia działalności Spółki.

ZAKAZY

W zakresie i w celu realizacji przyjętej polityki antykorupcyjnej Spółki, Spółka zakazuje pracownikom i reprezentantom Spółki podejmowania następujących działań:

Sprzedajność

Pracownicy i reprezentanci Spółki nie mogą, w związku z wykonywaniem czynności realizowanych na rzecz Spółki przez jakiekolwiek osoby fizyczne, osoby prawne lub przedstawicieli władzy publicznej, przyjmować jakiejkolwiek korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w tym za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, ani też uzależniać wykonania takiej czynności od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej.

Powyższy zakaz nie dotyczy drobnych przedmiotów niewielkiej wartości, które zwyczajowo są wręczane w relacjach międzyludzkich w związku z rozpoczęciem lub utrzymywaniem relacji znajomości, takie, jak np. gadżety reklamowe (odzież z logo firmy, artykuły biurowe z logo firmy, kalendarze, itp.).

Przekupstwo

Pracownicy i reprezentanci Spółki nie mogą, w związku z wykonywaniem czynności realizowanych na rzecz Spółki przez jakiekolwiek osoby fizyczne, osoby prawne lub przedstawicieli władzy publicznej, udzielać korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w tym za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, ani też uzależniać wykonania takiej czynności od udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej.

Powyższy zakaz nie dotyczy drobnych przedmiotów niewielkiej wartości, które zwyczajowo są wręczane w relacjach międzyludzkich w związku z rozpoczęciem lub utrzymaniem relacji znajomości, takie, jak np. gadżety reklamowe (odzież z logo firmy, artykuły biurowe z logo firmy, kalendarze, itp.).

Handel wpływami – płatna protekcja bierna

Pracownicy i reprezentanci Spółki nie mogą, powołując się na wpływy i pozycję w Spółce, albo wywołując przekonanie innej osoby fizycznej, prawnej lub przedstawiciela władzy publicznej lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmować się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą, albo jej obietnicę.

Handel wpływami – płatna protekcja czynna

Pracownicy i reprezentanci Spółki nie mogą udzielać, albo obiecywać udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, polegającej na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, działanie lub zaniechanie czynności przez osobę pełniącą funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej funkcji.

Łapownictwo menedżerskie

Pracownicy i reprezentanci Spółki nie mogą żądać lub przyjmować korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej obietnicy, w zamian za nadużycie udzielonych im uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nich obowiązku mogące wyrządzić Spółce szkodę majątkową, albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

Manipulacje w przetargach

Pracownicy i reprezentanci Spółki nie mogą, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremniać lub utrudniać przetargu albo wchodzić w porozumienie z inną osobą fizyczną, osobą prawną lub przedstawicielem władzy publicznej, działając na szkodę właściciela mienia, albo podmiotu, na rzecz którego przetarg jest dokonywany.

Pracownicy i reprezentanci Spółki nie mogą, w związku z przetargiem rozpowszechniać informacji lub zatajać istotnych okoliczności, mających znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem przetargu albo wchodzić w porozumienie z inną osobą fizyczną, osobą prawną lub przedstawicielem władzy publicznej, działając na szkodę właściciela mienia albo podmiotu, na rzecz którego przetarg jest dokonywany.