Ogólne warunki sprzedaży spółki Graco Sp. z o.o.

(obowiązują od 18.06.2014 r.)

  1. Postanowienia ogólne

 

1.1 Niniejszy dokument określa ogólne warunki sprzedaży towarów i usług (dalej „OWS”), które stosują się do wszystkich umów sprzedaży towarów (dalej „Umowa sprzedaży”) oraz świadczenia usług serwisowych (dalej „Usługa) (dalej łącznie „Umowy”) zawieranych przez spółkę GRACO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia nr 6/12 (dalej „GRACO”) a kontrahentem GRACO (dalej „Klient”). GRACO i Klient będą też dalej łącznie określani jako „Strony” lub pojedynczo jako „Strona”. Niniejsze OWS stosują się także do wszystkich czynności poprzedzających zawarcie Umów.

 

1.2 Niniejsze OWS stosują się do Umów w całości i w pełnym zakresie, chyba że Strony postanowią inaczej. Jakiekolwiek zmiany w stosowaniu OWS w relacjach handlowych GRACO z Klientami mogą nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnego i pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią postanowień Umowy a treścią OWS, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. Dla celów interpretacji Umowy przyjmuje się następującą kolejność dokumentów stanowiących części umowy: (i) umowa, (ii) protokół uzgodnień pomiędzy GRACO i Klientem, (iii) niniejsze OWS, (iv) oferta GRACO, (v) warunki techniczne i normy jakości określone dla Towaru lub Usługi.

 

1.3 Do Umów nie mają zastosowania jakiekolwiek inne wzorce umowne, w szczególności ogólne warunki umów, wzorce umów i regulaminy stosowane przez Klienta, chyba że Strony pisemnie postanowiły inaczej. Wzorców umów ani ogólnych warunków umów i regulaminów Klienta nie stosuje się również wówczas, gdy GRACO nie zgłosił wobec ich włączenia wyraźnego sprzeciwu. Sprzedaż Towaru lub wykonanie Usługi przez GRACO bez wyraźnego zastrzeżenia lub sprzeciwu dotyczącego wzorców umownych i warunków handlowych Klienta, w żadnym wypadku nie oznacza akceptacji GRACO stosowania takich wzorców umownych i warunków handlowych Klienta.

 

1.4 Obowiązywanie OWS w relacji umownej z Klientem nie wymaga fizycznego załączenia dokumentu obejmującego OWS do Umów. OWS udostępniane są Klientowi przy ofercie GRACO lub przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Aktualna wersja OWS dostępna będzie na życzenie Klienta w wersji elektronicznej poprzez adres: www.graco.pl. GRACO ma prawo wprowadzać w każdym czasie zmiany do OWS i zmiany te są wiążące dla Klienta od daty ich udostępnienia Klientowi. Klient nabywając od GRACO Towary lub Usługi jednoznacznie potwierdza otrzymanie niniejszego dokumentu oraz akceptację stosowania postanowień OWS.

 

1.5 Postanowienia niniejszych OWS stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zamówienie dostawy Towaru lub zamówienie Usługi pochodzi od konsumenta.

 

1.6 O ile niniejsze OWS nie definiują samodzielnie występujących w OWS pojęć i terminów, pojęcia i terminy używane w niniejszym OWS mają znaczenie nadane im w obowiązujących przepisach prawach, zwłaszcza prawa o ruchu drogowym.

 

  1. Postanowienie ogólne dotyczące Umów

 

2.1. Towary

2.1.1 Niniejsze OWS stosują się do sprzedaży wszystkich towarów dostarczanych przez GRACO w ramach swojej działalności gospodarczej. Towarami tymi (dalej zbiorczo określanymi jako „Towary”) są w szczególności (i) dźwignice (zwane dalej zbiorczo „Dźwignicami”), w skład których wchodzą m.in. żurawie samochodowe (zwane też hydraulicznymi dźwigami samochodowymi, w skrócie HDS), żurawie morskie, żurawie kolejowe, wymienny, demontowalny osprzęt roboczy do żurawi, bramowce i hakowce kontenerowe, (ii) zabudowy samochodów ciężarowych i specjalnych (zwane dalej „Zabudowami”), (iii) pojazdy skompletowane, (iv) żurawie samojezdne, (v), samochodowe i kolejowe podesty ruchome i podnośniki koszowe (rozumiane jako nadwozia pojazdów drogowych i szynowych), (vi) części zamienne oraz akcesoria hydrauliczne do towarów wskazanych w pkt. (i), (ii), (iv) i (v) wyżej.

 

2.1.2 W rozumieniu niniejszych OWS, zabudowa to konstrukcyjna i integralna część składowa pojazdu skompletowanego wykonana na pojeździe niekompletnym (zwanym również jako podwozie) i nadająca temu pojazdowi cechy bądź funkcję użytkową pojazdu skompletowanego. W szczególności zabudowa może obejmować Dźwignicę oraz skrzynię lub platformę ładunkową zamontowane na pojeździe niekompletnym.

 

2.1.3 Sprzedaż Towarów oznacza sprzedaż, dostawę lub inną umowę, na podstawie, której GRACO sprzedaje własność Towarów na rzecz Klienta. Sprzedaż Towarów obejmuje zarówno towary wyprodukowane i dostarczone przez GRACO na zamówienie Klienta, jak również towary pochodzące od innych producentów, które na podstawie zamówienia Klienta zostały zakupione przez GRACO. Towary pochodzące od innych producentów mogą być, w celu sprzedaży Klientowi, zmodernizowane, przebudowane oraz uzupełnione o dodatkowe urządzenia, jak również doposażone lub zmodyfikowane przez GRACO.

 

2.2. Usługi

2.2.1 Usługami w rozumieniu niniejszych OWS są wszelkie usługi świadczone przez GRACO na zlecenie Klienta w zakresie montażu, demontażu, instalacji, naprawy oraz modernizacji Urządzeń, a także wszelkie inne usługi, w tym przeglądy techniczne i konserwacje Urządzeń.

 

2.2.2 GRACO świadczy Usługi dotyczące urządzeń wymienionych w pkt 2.1.1 ppkt (i), (ii), (iv) i (v) niniejszych OWS. Urządzenia te w zakresie świadczonych przez GRACO Usług będą dalej zbiorczo określane jako „Urządzenia”.

 

2.3. Klient / Zawarcie Umowy

2.3.1 Klientem w rozumieniu niniejszych OWS jest podmiot składający GRACO zamówienie na sprzedaż Towarów lub na wykonanie Usługi, z którym GRACO zawiera Umowę. Jeżeli Klient składa GRACO zamówienie na sprzedaż Towaru lub na wykonanie Usługi na rzecz innego podmiotu, taki inny podmiot będzie również uznawany za Klienta w rozumieniu niniejszych OWS.

 

2.3.2 Zamówieniem jest skierowane do GRACO przez Klienta pismo żądające sprzedaży Towaru lub wykonania Usługi na rzecz Klienta. Zapytanie ofertowe oznacza pismo Klienta składane do GRACO obejmujące żądanie przedstawienia przez GRACO warunków sprzedaży Towaru lub wykonania Usługi. Ofertą jest pismo GRACO skierowane do Klienta określające istotne warunki sprzedaży Towaru lub wykonania Usługi, obejmujące w szczególności specyfikację Towaru lub Usługi, cenę oraz termin sprzedaży Towaru lub wykonania Usługi i inne warunki umowne wskazane w tym piśmie przez GRACO.

 

2.3.3 Umowa zostaje zawarta pomiędzy Stronami wyłącznie w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Strony wszystkich warunków umownych uzgodnionych pomiędzy Stronami jako wiążące. Umowy mogą zostać zawarte tylko i wyłącznie w formie pisemnej, na podstawie zamówienia Klienta wyraźnie zaakceptowanego i potwierdzonego przez GRACO jako przyjętego do realizacji. Wystawienie i podpisanie w imieniu GRACO przez upoważnioną osobę potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 

2.3.4 Wszelkie zapytania ofertowe lub zamówienia składane przez Klienta do GRACO oraz ofertę składaną Klientowi przez GRACO uznaje się za wiążące tylko wówczas, gdy zostały złożone z zachowaniem formy pisemnej.

 

2.3.5 Zapytanie ofertowe lub zamówienia powinny być sporządzone w języku polskim. Zapytanie ofertowe lub zamówienie musi być kompletne, tj. zawierać wszystkie informacje umożliwiające merytoryczną odpowiedź GRACO.

 

2.3.6 Odpowiedzi GRACO na zapytania ofertowe lub zamówienia są udzielane Klientowi nieodpłatnie. Klient może w każdym czasie żądać nieodpłatnego przedstawienia przez GRACO dodatkowych Ogólne warunki sprzedaży spółki Graco Sp. z o.o. stan na dzień 18.06.2014 2 informacji lub dokumentów na temat Towarów lub Usług oferowanych przez GRACO.

 

2.3.7 W ofercie GRACO wskazuje specyfikację techniczną Towaru lub Usługi, walutę, cenę, termin wykonania oraz inne warunki umowne, na podstawie których GRACO oferuje sprzedaż Towaru lub wykonanie Usługi. Wszelkie ceny ofertowe są cenami netto, nieuwzględniającymi wartości podatku od towarów i usług według obowiązujących przepisów prawa, chyba, że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, ceny wskazane w ofercie obejmują wszystkie koszty związane ze sprzedażą Towaru lub wykonaniem Usługi do momentu odbioru przez Klienta Towaru lub Usługi od GRACO.

 

2.3.8 Oferta złożona przez GRACO wiąże GRACO w ciągu 2 tygodni od dnia jej doręczenia Klientowi. Oznacza to w szczególności, iż oferta GRACO przestaje wiązać GRACO jeżeli Klient nie złoży zamówienia na podstawie oferty GRACO w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu oferty. Klient i GRACO mogą uzgodnić inne terminy związania ofertą.

 

2.4. Warunki płatności / Faktury

2.4.1 Cena Towaru lub Usługi wynosi kwotę wskazaną w umowie wyrażoną w walucie PLN lub EUR. Do ceny towaru doliczany jest podatek VAT w wysokości przewidzianej przez obowiązujące przepisy prawa. Obliczenie waluty EUR następuje według kursu sprzedaży Banku Pekao S.A. obowiązującego w dniu wystawienia przez GRACO informacji handlowej (zwanej dalej fakturą pro forma) lub faktury VAT za dostarczony Towar lub wykonaną Usługę.

 

2.4.2 Cena i wartość Towaru lub Usługi może ulec zwiększeniu jeżeli Klient nie dokona zapłaty w terminie ustalonym w fakturze. W takim przypadku GRACO zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury korygującej, pokrywającej zmianę ceny i wartości przedmiotu umowy wynikającej z podwyżki kursu EUR z dnia wpływu zapłaty na rachunek bankowy GRACO w stosunku do kursu EUR z dnia wystawienia faktury pro forma lub pierwotnej faktury VAT. Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak zapłaty w terminie wskazanym w Umowie uprawnia GRACO do wyznaczenia Klientowi na piśmie dodatkowego 7 dniowego terminu do zapłaty z zagrożeniem, że w razie bezskuteczności upływu tego terminu GRACO będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy z winy Klienta.

 

2.4.3 Strony dopuszczają możliwość rozliczania płatności w walucie EUR zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2.4.4 O ile Strony nie ustaliły inaczej w Umowie, Klient dokona zapłaty ceny za Towar lub Usługę w następujący sposób: (a) zadatek płatny przez Klienta przelewem bankowym na rachunek bankowy GRACO; wysokość zadatku, termin jego uiszczenia oraz rachunek bankowy GRACO zostaną określone w Umowie; na zadatek zgodnie z obowiązującymi przepisami wystawiona zostanie przez GRACO faktura zaliczkowa; (b) pozostała część ceny Towaru lub Usługi zostanie zapłacona przez Klienta przelewem bankowym na rachunek bankowy GRACO, na podstawie faktury pro forma lub faktury VAT w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, przed wydaniem Klientowi Towaru lub Urządzenia.

 

2.4.5 Podstawą do wystawienia faktury pro forma lub faktury VAT będzie potwierdzenie o gotowości do odbioru Towaru lub Usługi wysłane przez GRACO do Klienta (faksem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym).

 

2.4.6 Po zapłacie za fakturę pro forma przez Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie wystawiona faktura VAT. Faktury pro forma lub faktury VAT (dalej „Faktury”) za sprzedaż Towarów lub za wykonaną Usługę, GRACO przesyła na adres Klienta wskazany w Umowie. Faktura będzie wskazywać numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub inny odpowiadający mu numer identyfikacyjny Klienta, , dodatkowe informacje dotyczące Klienta uzgodnione przez GRACO i Klienta, jak również ustaloną w umowie cenę Towarów lub wynagrodzenie za wykonaną Usługę, z odrębnie wykazaną kwotą podatku od towarów i usług, oraz inne dane, które powinna zawierać Faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.4.7 O ile nie ustalono inaczej, termin płatności wynosi 14 dni od daty wystawienia Faktury przez GRACO. Podstawą do wystawienia Faktury jest w przypadku Usługi potwierdzenie o gotowości do odbioru Usługi, wysłane przez GRACO do Klienta (faksem, pocztą elektroniczną lub listem poleconym), a w przypadku sprzedaży Towaru podpisanie listu przewozowego lub potwierdzenie o gotowości do odbioru Towaru, wysłane przez GRACO do Klienta. Dla uniknięcia wątpliwości, podpisanie ostatecznego protokołu odbioru końcowego Towaru lub Usługi przez Klienta nie jest konieczne dla wystawienia Faktury przez GRACO. Jeżeli Faktura została wystawiona nieprawidłowo, GRACO wystawi Klientowi na wezwanie odpowiednią fakturę korygującą VAT albo notę korygującą.

 

2.4.8 Zapłata uzgodnionej ceny sprzedaży Towaru lub za wykonaną Usługę następuje na rachunek bankowy GRACO wskazany na fakturze lub w inny sposób pisemnie wskazany przez GRACO. Za datę płatności uznaje się datę wpływu pełnej ceny za sprzedaż Towaru lub wykonanie Usługi na rachunek bankowy GRACO. 2.4.9 Dla uniknięcia wątpliwości, zadatek wskazany w niniejszych OWS jest zadatkiem w rozumieniu art. 394 Kodeksu cywilnego.

 

2.5 Dostawa i odbiór

2.5.1 Własność Towaru przechodzi na Klienta z dniem dokonania zapłaty całości ceny za Towar, co oznacza, iż do czasu zapłaty całości ceny za Towar, GRACO pozostaje wyłącznym właścicielem Towaru bez względu na to czy Towar został Klientowi wydany (art. 589 Kodeksu cywilnego). Postanowienie to stosuje się na analogicznych zasadach do materiałów i części, które zostały użyte przez GRACO w ramach wykonywanej Usługi i które zostały połączone z Urządzeniem.

2.5.2 GRACO zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Usługę, wraz z niezbędną dokumentacją wskazaną w Umowie oraz w terminie wskazanym w Umowie, pod warunkiem uprzedniej terminowej (i) wpłaty zadatku uzgodnionego pomiędzy Stronami, (ii) dostawy przez Klienta do GRACO pojazdu lub Urządzenia, zgodnie z Umową, oraz (iii) zapłaty za Fakturę.

 

2.5.3 Miejscem dostarczenia, a także odbioru Towaru lub Usługi, w zależności od postanowień Umowy i o ile niniejsze OWS nie stanowią inaczej, jest zakład produkcyjny GRACO zlokalizowany w Gliwicach, ul. Mechaników 9 lub zakład produkcyjny GRACO zlokalizowany w Płochocinie, ul. Żurawia 8.

 

2.5.4 Wydanie Klientowi Towaru lub Urządzenia nastąpi tylko i wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Klienta, wskazującego imiennie osobę upoważnioną do odbioru (imię i nazwisko oraz numer i seria dowodu osobistego). W celu zgodności dokumentów powyższe upoważnienie Klient prześle GRACO faksem lub mailem co najmniej na 2 dni wcześniej przed planowaną datą odbioru.

 

2.5.5 Odbiór Towaru lub Usługi oraz niezbędnej dokumentacji zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym. Protokół zdawczoodbiorczy zostanie podpisany przez przedstawicieli obu Stron. Odmowę podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz jej przyczyny należy wskazać w treści protokołu. Protokół powinien zawierać informację o osobach uczestniczących w odbiorze oraz wskazywać, czy Towar lub Usługa zostały dostarczone poprawnie i terminowo.

 

2.5.6 Klient zobowiązuje się do podpisania protokołu zdawczoodbiorczego, o którym mowa w pkt. 2.5.5 niniejszych OWS najpóźniej w ciągu 3 dni od daty powiadomienia Klienta przez GRACO o gotowości do odbioru Towaru lub Usługi.

 

2.5.7 Klient przyjmuje do wiadomości, iż niepodpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego w terminie określonym w pkt. 2.5.6 niniejszych OWS, uprawnia GRACO do wyznaczenia na piśmie dodatkowego 5 dniowego terminu do podpisania tego protokołu zdawczo-odbiorczego z zagrożeniem, że w razie bezskuteczności Ogólne warunki sprzedaży spółki Graco Sp. z o.o. stan na dzień 18.06.2014 3 upływu tego terminu GRACO będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Klienta.

 

2.5.8 O stwierdzeniu braków lub wad dostarczonego Towaru lub wykonanej Usługi, stanowiących podstawę odmowy podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, Klient zobowiązuje się powiadomić GRACO listem poleconym, emailem lub faksem w terminie 3 dni od daty powiadomienia Klienta przez GRACO o gotowości do odbioru Towaru lub Usługi.

 

2.5.9 O uzupełnieniu braków lub usunięciu wad, o których mowa w pkt. 2.5.8 niniejszych OWS, GRACO powiadomi Klienta listem poleconym, emailem lub faksem wzywając Klienta jednocześnie do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego a Klient zobowiązuje się do podpisania tego protokołu w terminie 3 dni od daty powiadomienia go przez GRACO o uzupełnieniu braków lub usunięciu wad, o których mowa w pkt. 2.5.8 niniejszych OWS.

 

2.5.10 Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony jest dowodem odbioru Towaru lub Usługi przez Klienta bez zastrzeżeń. Podpisanie przez Klienta tego protokołu potwierdza, że Towar został dostarczony lub Usługa została wykonana bez jakichkolwiek wad lub braków.

 

2.5.11 Jeżeli Klient uchyla się od dokonania odbioru Towaru lub Usługi odmawiając bezzasadnie podpisania protokołu zdawczoodbiorczego lub nie odpowiadając na wezwania GRACO do jego podpisania, GRACO może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin, nie dłuższy niż 7 dni, na dokonanie odbioru Towaru lub Usługi, pod rygorem uznania, iż nieprzystąpienie przez Klienta do odbioru Towaru lub Usługi i nie podpisanie stosownego protokołu zdawczoodbiorczego w tym terminie oznaczać będzie dokonanie odbioru Towaru lub Usługi przez Klienta z upływem tego terminu.

 

2.6. Przejście ryzyka z chwilą odbioru

2.6.1 Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru lub Urządzenia przechodzi na Klienta z chwilą ich odbioru przez Klienta. Jeżeli Towar lub Urządzenie ma zostać dostarczone przez GRACO do miejsca wskazanego przez Klienta, wydanie zostanie dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru lub Urządzenia na miejsce przeznaczenia GRACO powierzył je przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

 

2.6.2 Jeżeli odbiór Towaru lub Urządzenia opóźnia się na skutek przyczyn, za które odpowiada Klient, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru lub Urządzenia przechodzi na Klienta z dniem następnym po dniu umówionego odbioru. Jeżeli Klient dopuścił się zwłoki w odbiorze, GRACO może oddać Towar lub Urządzenie na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta.

 

2.6.3 W razie dostarczenia Towaru lub Urządzenia na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać niezwłocznie dostarczone rzeczy pod względem wad, ubytków i innych uszkodzeń w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju. Jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Obowiązany jest również w takim przypadku powiadomić GRACO, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec GRACO z tego tytułu.

 

2.6.4 Dowodem dostawy Towaru lub Urządzenia przez GRACO i odbioru ich przez Klienta jest egzemplarz listu przewozowego lub protokół odbioru dostawy Towaru lub Urządzenia podpisany przez Klienta.

 

2.7. Odsetki za opóźnienie w zapłacie / kary umowne

2.7.1 O ile Strony w Umowie nie postanowią inaczej, Klient jest zobowiązany zapłacić GRACO odsetki za opóźnienie w zapłacie jakiejkolwiek płatności wynikającej z Umowy na rzecz GRACO w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

 

2.7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy przez GRACO z winy Klienta, Klient zapłaci GRACO karę umowną w wysokości 20% uzgodnionej w Umowie ceny Towaru lub Usługi.

 

2.7.3 W przypadku odstąpienia od umowy przez GRACO z winy Klienta, GRACO ma prawo również zatrzymać zadatek zapłacony zgodnie z Umową przez Klienta na poczet ceny Towaru lub Usługi.

 

2.7.4 Na potrzeby obliczania kar umownych przeliczenie wartości przedmiotu umowy z EUR na PLN odbędzie się wg kursu sprzedaży banku Pekao S.A. obowiązującego w dniu podpisania Umowy.

 

2.8. Gwarancja

2.8.1 GRACO ponosi odpowiedzialność za wady Towarów lub za wadliwie wykonaną Usługę wyłącznie na podstawie udzielonej gwarancji jakości. Granice oraz zakres odpowiedzialności GRACO wobec Klienta z tytułu gwarancji jakości wyznaczają zapewnienia gwarancyjne dostawców i producentów pojazdów, Urządzeń i części, które zostały wykorzystane przez GRACO do wykonania Umowy. Oznacza to w szczególności, iż GRACO nie odpowiada za żadne wady lub braki Towarów lub wady w wykonaniu Usługi jeżeli wady te lub braki nie są objęte gwarancją odpowiednich dostawców i producentów pojazdów, Urządzeń i części. GRACO w żadnym wypadku nie odpowiada z wady pojazdu, który został wykorzystany do wykonania Umowy. Wyłączona jest odpowiedzialność GRACO za drobne wady, których wystąpienie nie zmniejsza wartości użytkowej Towarów lub Urządzenia. Odpowiedzialność GRACO z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej lub dostarczonej w wykonaniu Usługi jest całkowicie wyłączona.

 

2.8.2 Niniejsze OWS stanowią, na warunkach i w zakresie ustalonym w OWS, samodzielną podstawę zobowiązań gwarancyjnych GRACO na rzecz Klienta w związku z dostawą Towaru oraz Usług i stosują się do Umów o ile Klientowi nie zostanie dostarczony oddzielny dokument gwarancji wraz z dostawą Towaru lub Usługi. W przypadku dostarczenia Klientowi takiego oddzielnego dokumentu gwarancji, samodzielną i wyłączną podstawę zobowiązań gwarancyjnych GRACO stanowi taki oddzielny dokument gwarancji, z wyłączeniem stosowania niniejszych OWS w zakresie dotyczącym zobowiązań gwarancyjnych GRACO.

 

2.8.3 GRACO zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju dla sprzedanych Towarów oraz wykonanych Usług.

 

2.8.4 W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad Towarów lub wad materiałów i części użytych w ramach wykonywanej Usługi, beneficjentowi gwarancji udzielonej przez GRACO przysługuje roszczenie o usunięcie takich wad (w drodze wymiany na nowe lub naprawy wadliwych części) z zastrzeżeniem szczególnych warunków wskazanych w dokumencie gwarancji. Beneficjentowi gwarancji nie przysługują wobec GRACO jakiekolwiek roszczenia o naprawienie powstałej szkody w związku z wystąpieniem wad Towarów lub wad materiałów i części użytych w ramach wykonywanej Usługi, w tym w szczególności nie będą uwzględniane roszczenia z tytułu utraconych zysków, strat spowodowanych przestojami, kosztów podróży i innych podobnych kosztów.

 

2.8.5 O ile w Umowie i w niniejszych OWS nie zastrzeżono inaczej, Towar oraz materiały i części użyte w ramach wykonywanej Usługi objęte są 12 miesięczną gwarancją, przy czym w przypadku Dźwignicy, podestu ruchomego i podnośnika koszowego, gwarancja jest udzielana na okres 12 miesięcy z zastrzeżeniem spełnienia następujących warunków: a) uzyskania protokołu z przeprowadzonych prób dozorowych oraz decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego lub certyfikatu jednostki notyfikowanej w przypadku żurawia z koszem do prac na wysokości, podestu ruchomego i podnośnika koszowego o dopuszczeniu tych Towarów do eksploatacji, b) wykonania montażu tych Towarów na pojeździe zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta Dźwignicy, wytycznymi producenta pojazdu, wytycznymi towarzystw klasyfikacyjnych w przypadku żurawi morskich, przepisami prawa o dozorze technicznym, przepisami prawa o ruchu drogowym, Dyrektywą Ogólne warunki sprzedaży spółki Graco Sp. z o.o. stan na dzień 18.06.2014 4 Maszynową 2006/42/WE i wprowadzającymi jej postanowienia rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa oraz Dyrektywą EMC 2004/108/WE, Normami EN292, EN287, EN12999, PN-EN 349 (a w przypadku podestu ruchomego i podnośnika koszowego także z Normą EN280), a także zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej.

 

2.8.6 Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym Klient dokonał odbioru Towarów lub Usługi bądź też od dnia, w którym zgodnie z niniejszymi OWS uznano, iż Klient dokonał odbioru Towarów lub Usługi, z zastrzeżeniem, iż w żadnym przypadku okres gwarancji nie może być dłuższy niż 15 miesięcy od daty powiadomienia Klienta o gotowości do odbioru Towaru lub Usługi.

 

2.8.7 O ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej, w przypadku ujawnienia się w okresie gwarancji wady fizycznej Towaru lub materiałów i części, których użyto do wykonania Usługi, GRACO zobowiązuje się do jej usunięcia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania od Klienta pisemnego zawiadomienia o wykryciu wady. Jeżeli usunięcie wady przez GRACO wymaga dostarczenia Towaru lub Urządzenia do zakładu produkcyjnego GRACO, wyżej wskazany termin na usunięcie wady liczony będzie od daty dostarczenia Towaru lub Urządzenia do zakładu produkcyjnego GRACO. Jeżeli termin na usunięcie wad nie może zostać dotrzymany z przyczyn niezależnych od GRACO (np. brak dostępnych części zamiennych w magazynie lub ze względów technologicznych), GRACO zastrzega sobie możliwość odpowiedniego przedłużenia terminu naprawy.

 

2.8.8 W przypadku montażu Dźwignicy na pojeździe wyposażonym w zawieszenie pneumatyczne, Klient zobowiązuje się, pod groźbą utraty gwarancji na Dźwignicę, dopilnować, aby dostarczony do GRACO pojazd był wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania automatyki zawieszenia pneumatycznego w momencie załączania przystawki odbioru mocy.

 

2.9. Realizacja Umów / Zmiany Umów

2.9.1 W przypadku konieczności zmiany terminów wykonania Umowy, Klient i GRACO uzgodnią nowe terminy wykonania Umowy. Klient nie ma prawa żądać od GRACO jakiegokolwiek odszkodowania za opóźnienie wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie GRACO, z zastrzeżeniem ewentualnie kar umownych za opóźnienie wykonania Umowy z winy GRACO, o ile Strony wyraźnie przewidziały takie kary umowne w Umowie.

 

2.9.2 Jeżeli wykonanie Umowy przez GRACO następuje przy udziale dodatkowego usługodawcy, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej, GRACO nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za opóźnienie w wykonaniu Umowy, jeżeli winę w tym zakresie ponosi inny usługodawca.

 

2.9.3 GRACO nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za utrudnienia i przeszkody spowodowane przez innych kontrahentów działających wspólnie z GRACO w zakresie sprzedaży Towarów lub wykonania Usługi, chyba, że Klient i GRACO wyraźnie zastrzegli, iż GRACO będzie odpowiedzialna wobec Klienta w tym zakresie.

 

2.9.4 GRACO poinformuje niezwłocznie Klienta o wszelkich utrudnieniach lub przeszkodach dotyczących należytego i terminowego wykonania Umowy, leżące zarówno po stronie GRACO, jak i po stronie innych kontrahentów działających wspólnie z GRACO.

 

2.9.5 Jeżeli w ramach realizacji Umowy, Klient dostarcza do GRACO samodzielnie lub poprzez osoby trzecie pojazd, materiały lub części lub wykonuje określone usługi, Klient obowiązany jest do dokładnego sprawdzenia na własną odpowiedzialność jakości tego pojazdu, materiałów lub części lub usług i zgłosić niezwłocznie GRACO w formie pisemnej wszelkie wykryte wady i braki, a w szczególności te, którą mogą utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe wykonanie Umowy przez GRACO.

 

2.9.6 Jeżeli zgodnie z zawartą Umową Klient zobowiązany jest dostarczyć do GRACO pojazd, materiały, części, lub usługi, czas realizacji Umowy przez GRACO nie biegnie do momentu dostarczenia do GRACO przez Klienta pojazdu, materiałów, części, lub usługi w sposób i w zakresie uzgodnionym w Umowie.

 

2.9.7 Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy okaże się, że z powodów technicznych lub innych powodów konieczne są odstępstwa od uzgodnionych wcześniej właściwości Towarów lub materiałów i części używanych w ramach wykonywania Usługi, każda ze Stron obowiązana jest powiadomić o tym drugą stronę umowy w formie pisemnej. Jeżeli zmiana ma wpływ na uzgodnioną wcześniej cenę, wówczas strony zobowiązują się do uzgodnienia nowej ceny o ile na tym etapie realizacji Umowy taka zmiana będzie możliwa i zaakceptowana przez GRACO.

 

2.9.8 Jeżeli z uwagi na moment wystąpienia zmiany, o której mowa w pkt. 2.9.7 wyżej, dotrzymanie wcześniej uzgodnionego terminu wykonania Umowy przez GRACO jest niemożliwe lub w znacznym stopniu utrudnione, wówczas Strony uzgodnią nowy termin dostarczenia Towarów lub Urządzenia.

 

2.9.9 Klient nie może bez uprzedniej pisemnej zgody GRACO przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec GRACO z tytułu Umowy ani upoważnić osoby trzecie do dochodzenia tych roszczeń.

 

2.9.10 W przypadku opóźnienia Klienta lub przez osobę trzecią wskazaną przez Klienta w jakichkolwiek płatnościach na rzecz GRACO lub opóźnienia w dostarczeniu do GRACO uzgodnionych w Umowie pojazdu, Urządzenia, materiałów, części lub usług, GRACO może wstrzymać się ze spełnieniem całości lub części świadczenia wynikającego z Umowy do czasu zapłaty takich opóźnionych płatności lub dostarczenia opóźnionych: pojazdu, Urządzenia, materiałów, części lub usług. Jakiekolwiek ograniczenia prawa GRACO do powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego na rzecz Klienta lub ograniczenia możliwości potrącenia przez GRACO wzajemnych roszczeń wobec Klienta są bezskuteczne wobec GRACO. Jeżeli Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta dostarcza do GRACO pojazd, Urządzenie, materiały, części lub usługi, Klient obowiązany jest do zapewnienia dostawy pojazdu, Urządzenia, materiałów, części lub usług o jakości i parametrach uzgodnionych z GRACO.

 

2.9.11 Klient upoważnia niniejszym GRACO do dokonywania potrąceń, w tym umownych, wszelkich wierzytelności przysługujących GRACO wobec Klienta z wszelkimi wierzytelnościami przysługującymi Klientowi wobec GRACO.

 

2.9.12 Jeżeli w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności Umowy na wykonanie Usługi, okaże się, że konieczna jest zmiana zakresu Umowy, każda ze stron obowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym w formie pisemnej drugiej strony. GRACO ma prawo wprowadzać drobne zmiany techniczne i zastosować inne materiały i części w trakcie wykonywania Umowy jeżeli uzna, iż zgodnie z dostępną wiedzą techniczną i doświadczeniem GRACO, wprowadzenie tych zmian i zastosowanie innych materiałów i części jest uzasadnione z technicznego punktu widzenia i zapewni co najmniej takie same parametry jakościowe i techniczne jak te uzgodnione wcześniej z Klientem. O wprowadzeniu tych zmian i zastosowaniu innych materiałów i części GRACO poinformuje Klienta z odpowiednim wyjaśnieniem. Wprowadzenie takich zmian i zastosowanie innych materiałów i części przez GRACO nie wymaga zgody Klienta o ile nie powoduje zmiany ceny uzgodnionej w Umowie.

 

2.9.13 Wszelkie zmiany zakresu Umowy wymagają zawarcia pisemnego aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmian technicznych i zastosowania innych materiałów i części, o których mowa w pkt. 2.9.12 wyżej oraz takich prac, które wystąpią z konieczności ochrony życia lub zdrowia ludzi albo uniknięcia znacznej szkody w mieniu GRACO lub osób trzecich.

 

2.9.14 Jeżeli GRACO wskutek działania siły wyższej nie może wykonywać Umowy w uzgodnionym terminie i miejscu, Klientowi nie przysługują wobec GRACO jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia w wykonywaniu Umowy. W takim przypadku Klient nie może także żądać spełnienia przez GRACO obowiązków uzgodnionych w Umowie przez czas w którym działanie siły wyższej uniemożliwia GRACO wykonywanie Ogólne warunki sprzedaży spółki Graco Sp. z o.o. stan na dzień 18.06.2014 5 Umowy. Za siłę wyższą w rozumieniu niniejszych OWS uważa się wszelkie nieprzewidziane, nieuniknione i poważne zdarzenia takie jak np. katastrofy wywołane działaniem sił przyrody, wojnę, rozruchy, zamieszki, strajki, wprowadzenie stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej, zamach terrorystyczny i inne tym podobne. W miarę możliwości GRACO powiadomi Klienta o przypuszczalnym czasie trwania przeszkód spowodowanych siłą wyższą.

 

2.9.15 GRACO jest zwolniony z obowiązku wykonania Umowy całkowicie bądź w części i upoważniony w tym zakresie do odstąpienia od Umowy jeżeli niemożność wykonywania Umowy wskutek działania siły wyższej trwa dłużej niż dwa miesiące.

 

2.10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej / Odpowiedzialność

2.10.1 GRACO zapewnia, iż w całym okresie wykonywania Umowy będzie objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, odpowiedzialności cywilnej za produkt oraz ubezpieczeniem mienia, na warunkach odpowiednich polis ubezpieczeniowych.

 

2.10.2 GRACO ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone Klientowi z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa GRACO. Odpowiedzialność GRACO wobec Klienta jest ograniczona wyłącznie do szkody rzeczywistej. Obowiązek GRACO naprawienia szkody Klienta nie obejmuje korzyści, które Klient mógłby osiągnąć, gdyby GRACO nie wyrządził mu szkody. W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność GRACO za szkody wyrządzone Klientowi jest ograniczona do wysokości uzgodnionej w Umowie z Klientem. Klientowi nie przysługują wobec GRACO jakiekolwiek inne roszczenia w szczególności związane ze spadkiem poziomu obrotów Klienta, spadkiem użyteczności Towaru lub Urządzenia, a także z tytułu utraconych korzyści Klienta.

 

2.10.3 W zakresie, w jakim odpowiedzialność GRACO jest wyłączona lub ograniczona, wyłączenia lub ograniczenia stosuje się także do osobistej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jej przedstawicieli, pracowników i pełnomocników.

 

2.11. Informacje poufne

2.11.1 Klient obowiązany jest traktować wszelkie informacje, dokumenty i inne przedmioty przekazane Klientowi przez GRACO w związku z przygotowaniem oferty, zawarciem i wykonaniem Umowy jako tajemnicę przedsiębiorstwa GRACO w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 211 z późn. zmianami). Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje także po wykonaniu umowy przez GRACO, o ile informacje, dokumenty lub inne przedmioty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa GRACO nie były ogólnie dostępne lub znane.

 

2.11.2 Postanowienia pkt. 2.11.1 wyżej nie stosuje się, jeżeli nakaz ujawnienia informacji przekazanych z zastrzeżeniem poufności wynika z przepisów prawa lub rozstrzygnięcia właściwego organu władzy publicznej, w tym zwłaszcza z wyroku sądu, jak też w sytuacji, gdy informacje takie zostały wcześniej udostępnione do wiadomości publicznej przez GRACO.

 

2.12. Prawa autorskie i prawa własności przemysłowej

2.12.1 O ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej, GRACO przysługują wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do wszystkich rysunków, szkiców, obliczeń i pozostałych dokumentów, jak również modeli i wzorów przekazanych Klientowi w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy. Udostępnianie ich osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody GRACO jest zabronione. Klient może ich używać wyłącznie w celu wykonania Umowy.

 

2.12.2 Znaki firmowe i znaki towarowe jakie umieści GRACO na Towarach podlegają prawnej ochronie. GRACO może umieszczać na Towarach znaki firmowe i znaki towarowe GRACO lub innych podmiotów, z którymi GRACO współpracuje, w szczególności grupy PALFINGER.

 

2.12.3 Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w odniesieniu do wynalazków i wzorów stworzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy przysługuje wyłącznie GRACO.

 

2.13. Postanowienia końcowe dotyczące ogólnie Umów

2.13.1 Do składania oświadczeń woli w imieniu GRACO są upoważnieni jedynie jego przedstawiciele ustawowi, prokurenci i pełnomocnicy, jeżeli wynika to z treści udzielonego im pełnomocnictwa.

 

2.13.2 Zawierając Umowę Klient poświadcza tym samym, że na dzień zawarcia Umowy na bieżąco reguluje swoje zobowiązania, nie ma zaległości podatkowych ani zaległości z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne wobec ZUS, jak również Klient nie jest w trakcie postępowania upadłościowego ani układowego oraz postępowania likwidacyjnego ani nie istnieje bezpośrednie zagrożenie wszczęcia takich postępowań wobec Klienta.

 

2.13.3 Strony są obowiązane do gromadzenia, przechowywania i przetwarzania wszelkich danych osobowych w taki sposób, aby nie naruszało to obowiązujących przepisów prawa.

 

2.13.4 Gdyby jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWS oraz pozostałych ustaleń wiążącej Strony Umowy było lub miało być nieskuteczne lub niewykonalne w przyszłości, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Powyższe dotyczy odpowiednio ewentualnych luk umownych.

 

2.13.5 Sprawy sporne powstałe w związku z Umową strony będą załatwiać w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości porozumienia w drodze polubownej kwestie sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę GRACO. GRACO może jednak dochodzić swoich roszczeń przed sądem właściwym dla siedziby Klienta.

 

2.13.6 Prawem właściwym dla wszystkich umów zawartych z wykorzystaniem niniejszych OWS jest prawo polskie.

 

  1. Szczególne postanowienia dotyczące sprzedaży Towarów

3.1. Sprzedaż Towarów Towary sprzedawane przez GRACO obejmują w szczególności:

a) Dźwignicę,

b) Dźwignicę wraz z jej montażem na pojeździe bez wykonywania Zabudowy,

c) Zabudowę, której integralną częścią może być również Dźwignica,

d) pojazd skompletowany, stanowiący własność GRACO, obejmujący wykonaną przez GRACO Zabudowę, której integralną częścią może być również Dźwignica.

 

3.2. Sprzedaż Dźwignicy

3.2.1 Sprzedaż Dźwignicy (bez montażu przez GRACO) może zostać zrealizowana w szczególności w dwóch następujących trybach:

a) bez depozytu – Dźwignica jest dostarczana Klientowi po zawarciu Umowy i zapłaceniu całej ceny Dźwignicy przez Klienta, zgodnie z Umową,

b) z depozytem – Dźwignica jest dostarczana wskazanemu GRACO przez Klienta montującemu (wykonawcy zabudowy), z zastrzeżeniem, iż Dźwignica jest przekazywana takiemu montującemu jedynie w depozyt i że może być wydana Klientowi dopiero po otrzymaniu przez GRACO pełnej zapłaty ceny Dźwignicy, zgodnie z Umową.

 

3.2.2 W przypadku dostawy Dźwignicy do montującego (wykonawcy zabudowy) wybranego przez Klienta, Klient dokonuje wyboru Ogólne warunki sprzedaży spółki Graco Sp. z o.o. stan na dzień 18.06.2014 6 montującego na własne ryzyko i koszt. GRACO nie odpowiada wobec Klienta za montaż wykonany przez montującego.

 

3.2.3 Klient oświadcza, iż został poinformowany przez GRACO, że montaż Dźwignicy musi być wykonany zgodnie z wytycznymi montażowymi producenta Dźwignicy, wytycznymi producenta pojazdu, wymaganiami określonymi przez obowiązujące dyrektywy i przepisy prawa, a także zasadami wiedzy inżynierskiej.

 

3.2.4 Klient oświadcza, że znana jest mu ustawa o dozorze technicznym i zobowiązuje się przed rozpoczęciem eksploatacji przeprowadzić próby dozorowe Dźwignicy zakończone wydaniem decyzji o dopuszczeniu Dźwignicy do eksploatacji przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. Klient oświadcza także, że znana jest mu ustawa – Prawo o ruchu drogowym wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi i zobowiązuje się do uzyskania świadectwa homologacji typu lub dopuszczenia jednostkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu skompletowanego, o ile są wymagane.

 

3.2.5 Miejscem dostarczenia, a także odbioru Dźwignicy, w zależności od postanowień Umowy, będzie siedziba montującego (wykonawcy zabudowy) wskazanego przez Klienta, znajdująca się na terenie kraju, pod warunkiem zawarcia umowy depozytu z tym montującym, a w przypadku nie zawarcia umowy depozytu miejscem dostarczenia, a także odbioru Dźwignicy będzie zakład produkcyjny GRACO wskazany w Umowie.

 

3.2.6 W celu zabezpieczenia GRACO zapłaty za Dźwignicę, Strony ustalają, że wydanie z depozytu przez montującego wskazanego przez Klienta (jako depozytariusza) zabudowanego pojazdu wraz z Dźwignicą Klientowi (jako deponentowi) uzależnione jest od pisemnej zgody GRACO, którą to zgodę GRACO zobowiązuje się wydać w ciągu 7 dni od daty otrzymania zapłaty za Dźwignicę.

 

3.2.7 W przypadku, gdy odbiór Dźwignicy ma nastąpić przez montującego wskazanego przez Klienta, Klient upoważnia tego montującego do odbioru Dźwignicy i dokumentacji, podpisania egzemplarza listu przewozowego, potwierdzenia odbioru dostawy towaru (Dźwignicy) oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w imieniu Klienta.

 

3.3. Sprzedaż Dźwignicy z montażem GRACO (bez wykonywania pozostałych elementów zabudowy)

3.3.1 W przypadku sprzedaży Dźwignicy wraz z montażem Dźwignicy przez GRACO na pojeździe wyposażonym w zabudowę, GRACO wykonuje jedynie montaż Dźwignicy, na warunkach uzgodnionych w Umowie, bez wykonywania pozostałych elementów zabudowy. W tym przypadku, dostawa Dźwignicy z montażem przez GRACO odnosi się wyłącznie do sprzedaży Dźwignicy oraz jej zamontowania na pojeździe.

 

3.3.2 W przypadku opisanym w pkt. 3.3.1 odpowiedzialność GRACO ogranicza się wyłącznie do Dźwignicy i jej montażu. Pojazd wyposażony w zabudowę powinien być dostarczony do zakładu produkcyjnego GRACO, wskazanego w Umowie, celem montażu Dźwignicy. GRACO zapewnia uzyskanie odbioru zamontowanej Dźwignicy przez jednostkę dozoru technicznego wyłącznie w przypadku, gdy zabudowa dostarczonego przez Klienta pojazdu została wykonana zgodnie z wytycznymi GRACO, dotyczącymi w szczególności ramy pośredniej, masy zabudowy i zachowania wystarczającego miejsca do montażu Dźwignicy. GRACO nie odpowiada za uzyskanie świadectwa homologacji typu ani dopuszczenia jednostkowego ani innego dokumentu dopuszczającego do ruchu pojazd, na którym GRACO zamontował Dźwignicę.. Uzyskanie świadectwa homologacji typu lub dopuszczenia jednostkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu skompletowanego, o ile są wymagane, pozostaje po stronie Klienta.

 

3.4. Sprzedaż Zabudowy GRACO

3.4.1. W przypadku sprzedaży Zabudowy, GRACO wykonuje na rzecz Klienta Zabudowę, na warunkach uzgodnionych w Umowie, na pojeździe dostarczonym przez Klienta lub podmiot wskazany przez Klienta.

 

3.4.2 W przypadku opisanym w pkt. 3.4.1 odpowiedzialność GRACO ogranicza się wyłącznie do Zabudowy wykonanej w sposób opisany w Umowie. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, GRACO zapewnia uzyskanie odbioru zamontowanej w ramach Zabudowy Dźwignicy przez jednostkę dozoru technicznego. GRACO nie odpowiada za uzyskanie świadectwa homologacji typu ani dopuszczenia jednostkowego ani innego dokumentu dopuszczającego do korzystania w stosunku do pojazdu skompletowanego, na którym GRACO wykonał Zabudowę. Uzyskanie świadectwa homologacji typu lub dopuszczenia jednostkowego oraz innych dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu skompletowanego, o ile są wymagane, pozostaje po stronie Klienta.

 

3.5. Sprzedaż pojazdu skompletowanego

3.5.1. W przypadku sprzedaży pojazdu skompletowanego, GRACO wykonuje na rzecz Klienta kompletną zabudowę pojazdu, na warunkach uzgodnionych w Umowie.

 

3.5.2 W przypadku opisanym w pkt. 3.5.1 odpowiedzialność GRACO ogranicza się wyłącznie do zabudowy wykonanej w sposób opisany w Umowie. Wraz ze skompletowanym pojazdem, GRACO dostarcza Klientowi świadectwo zgodności z świadectwem homologacji typu na pojazd skompletowany lub dokument dopuszczenia jednostkowego na pojazd skompletowany w przypadku braku świadectwa homologacji typu.

 

3.5.3 Do dostarczonych Dźwignic, GRACO zapewnia Klientowi: – katalog części zamiennych Dźwignicy i osprzętu w języku producenta lub angielskim, – instrukcję obsługi Dźwignicy i osprzętu w języku polskim, – książkę gwarancyjną Dźwignicy w języku polskim.

 

3.5.4 Pojazd skompletowany objęty jest pełną 12 miesięczną gwarancją, przy czym:

1) część składowa stanowiąca pojazd niekompletny lub kompletny, który został wykorzystany do wykonania Umowy objęta jest pełną 12 miesięczną gwarancją na warunkach określonych przez producenta takiego pojazdu niekompletnego lub kompletnego,

2) Dźwignica objęta jest pełną 12 miesięczną gwarancją na warunkach zawartych w książce gwarancyjnej producenta Dźwignicy,

3) wciągarka samochodowa (o ile jest przedmiotem Umowy) objęta jest pełną 12 miesięczną gwarancją na warunkach określonych przez producenta wciągarki,

4) Zabudowa objęta jest pełną 12 miesięczną gwarancją na warunkach zawartych w niniejszych OWS .

 

3.5.5 Dla uniknięcia wątpliwości, GRACO nie odpowiada wobec Klienta za wady pojazdu niekompletnego lub kompletnego, który został wykorzystany do wykonania Umowy oraz wciągarki lub innych składników pojazdu skompletowanego poza zabudową. W konsekwencji, GRACO udziela Klientowi gwarancji wyłącznie na Dźwignicę oraz wykonaną przez GRACO zabudowę. W żadnym wypadku GRACO nie ponosi odpowiedzialności za inne składniki pojazdu skompletowanego, w tym zwłaszcza za części tego pojazdu stanowiące, przed wykonaniem pojazdu skompletowanego, pojazd niekompletny lub kompletny i wciągarkę, w przypadku których gwarantami wobec Klienta pozostają wyłącznie producenci lub dostawcy, odpowiednio pojazdu niekompletnego lub kompletnego i wciągarki. GRACO przenosi na Klienta, a Klient przejmuje wszystkie prawa i obowiązki z tytułu gwarancji na pojazd niekompletny lub kompletny i wciągarkę wobec ich producentów lub dostawców.

 

3.6. Leasing

3.6.1 Jeżeli Klient zamierza przejąć Towar na zasadzie umowy leasingu, GRACO na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta może wyrazić zgodę na wstąpienie leasingodawcy w prawa i obowiązki Klienta na warunkach Umowy. Warunkiem wyrażenia takiej zgody przez GRACO jest uprzednie wystosowanie do GRACO pisemnej prośby leasingodawcy o wystawienie dla niego faktury VAT dotyczącej sprzedaży Towaru. Uzyskanie i dostarczenie GRACO pisemnej prośby leasingodawcy, o której mowa wyżej, obciąża Klienta. Ogólne warunki sprzedaży spółki Graco Sp. z o.o. stan na dzień 18.06.2014 7

 

  1. Szczególne postanowienia dotyczące Usług

4.1. Naprawa Urządzenia nieobjętego gwarancją

4.1.1 W przypadku zlecenia przez Klienta naprawy Urządzenia nieobjętego gwarancją, Klient przyjmuje do wiadomości, iż cel w postaci naprawy Urządzenia może zostać nieosiągnięty, z uwagi na to, iż w trakcie wykonywania naprawy mogą pojawić się okoliczności, z których wynikać będzie konieczność wykonania robót dodatkowych, a także konieczność pokrycia związanych z nimi dodatkowych kosztów, które mogą zostać niezaakceptowane przez Klienta.

 

4.1.2 W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa wyżej w pkt. 4.1.1, w tym: naprawy/wymiany elementów współpracujących ze zgłoszonymi przez Klienta do naprawy, Klient zostanie poproszony o zgodę na rozszerzenie zakresu naprawy. W przypadku odmowy, GRACO zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonywania Usługi, co wiązać się będzie z koniecznością niezwłocznego usunięcia Urządzenia z terenu GRACO na koszt Klienta i niezwłocznej zapłaty przez Klienta na podstawie faktury pro forma za wykonane do tego momentu prace, zużyty materiał i dostarczone przez GRACO części (podzespoły).

 

4.1.3 W przypadku Urządzenia używanego nieobjętego gwarancją, udzielenie gwarancji na usługę serwisową i wymienione w jej ramach części (podzespoły) uzależnione będzie od ogólnego stanu części (podzespołów) współpracujących z naprawionymi/wymienionymi częściami (podzespołami).

 

4.2. Wynagrodzenie z tytułu Usługi

4.2.1 O ile Strony nie uzgodnią inaczej, Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz GRACO wynagrodzenia za Usługę w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro forma lub faktury VAT po zakończeniu prac wykonanych w ramach Usługi a przed wydaniem Klientowi Urządzenia.

 

4.2.2 Po otrzymaniu zapłaty na podstawie faktury pro forma, GRACO wystawi fakturę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

4.2.3 W umowie zawartej pomiędzy Stronami wskazane zostaną stawki kosztów GRACO, które Klient zobowiązuje się pokryć. Do kosztów tych należą:

a) koszt roboczogodziny serwisu stacjonarnego

b) koszt roboczogodziny serwisu wyjazdowego

c) koszt za 1km dojazdu – wyjazd samochodu serwisowego następuje z Warszawy, powrót do Warszawy, o ile nie uzgodniono inaczej

d) koszt za 1 godzinę dojazdu

e) koszt godziny przestoju – w przypadku nieudostępnienia Urządzenia do naprawy w uzgodnionym miejscu i terminie

f) koszt noclegu na podstawie faktury VAT

g) koszt odwołania serwisu – zwrot kosztów własnych GRACO poniesionych w związku z realizacją zlecenia Usługi do momentu jego odwołania.

 

4.3. Wycena Usługi

4.3.1 Po otrzymaniu zapytania dotyczącego zlecenia wykonania Usługi, GRACO przedstawi Klientowi wycenę przewidywanego całościowego kosztu wykonania Usługi. Wycena taka ma charakter orientacyjny i nie jest wiążąca dla GRACO. GRACO zastrzega sobie prawo do korekty kosztu wykonania Usługi, jeżeli podczas jej wykonywania okaże się, iż niezbędne jest poniesienie dodatkowych kosztów (obejmujących w szczególności koszty dodatkowych części, koszty zamówienia i dostawy tych części, koszty usług od podmiotów trzecich, opłaty urzędowe oraz koszt dodatkowych usług GRACO), których Strony nie mogły przewidzieć wcześniej. GRACO poinformuje Klienta niezwłocznie o stwierdzonej potrzebie poniesienia takich dodatkowych kosztów wraz ze wskazaniem wysokości tych kosztów oraz ich uzasadnieniem. Jeżeli wysokość kosztów dodatkowych przekracza 10 % wartości wcześniej przekazanej Klientowi wyceny, GRACO wezwie Klienta do akceptacji tych kosztów pod rygorem odstąpienia od wykonywanej Usługi, usunięcia skutków prac naprawczych dotychczas wykonanych w Urządzeniu i jego zwrotu do Klienta w stanie przed przystąpieniem przez GRACO do jakichkolwiek prac związanych z realizacją Usługi. Jeżeli wysokość kosztów dodatkowych nie przekracza 10 % wartości wcześniej przekazanej Klientowi wyceny, uznaje się, iż Klient akceptuje takie dodatkowe koszty w ramach realizowanej przez GRACO Usługi.

 

4.3.2 Wycena oraz wezwanie wskazane w punkcie 4.3.1 wyżej mogą być przedstawione Klientowi drogą mailową, telefoniczną lub faksem. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedstawienia wyceny na piśmie. Klient jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie wykonania Usługi lub akceptacji kosztów dodatkowych, o których mowa w ust. 4.3.1 wyżej, w ciągu 3 dni kalendarzowych liczonych od dnia przedstawienia wyceny lub wezwania do akceptacji dodatkowych kosztów wykonania Usługi. Klient po przedstawieniu wyceny lub kosztów dodatkowych przekraczających 10 % wartości wcześniej przekazanej wyceny ma prawo do rezygnacji z Usługi, pod warunkiem pokrycia kosztów ekspertyzy serwisowej określonych w cenniku GRACO oraz ewentualnych kosztów transportu Urządzenia lub dojazdu personelu GRACO do Klienta oraz poniesionych do tej pory kosztów materiałów, części i prac wykonanych przez GRACO.

 

4.4. Obowiązki Klienta podczas wykonywania Usługi

4.4.1 W trakcie wykonywania Usługi, Klient powinien udzielić, na swój koszt, niezbędnego wsparcia personelowi GRACO, jeżeli GRACO tego zażąda. Powyższe odnosi się zwłaszcza do udzielania personelowi GRACO wszelkich niezbędnych wyjaśnień oraz dostarczania rysunków i planów technicznych oraz wszelkich dokumentów dotyczących Urządzenia oraz zleconej Usługi, a znajdujących się w posiadaniu Klienta.

 

4.4.2 Jeżeli Usługa jest wykonywana poza zakładem GRACO, Klient zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne środki wymagane dla ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia w miejscu wykonywania Usługi. Musi on także poinformować kierownika serwisu GRACO o obowiązujących regulacjach szczególnych w zakresie BHP, jeżeli ich znajomość jest istotna dla personelu GRACO.

 

4.4.3 Jeżeli Usługa jest wykonywana poza zakładem GRACO, Klient zobowiązuje się powiadomić GRACO o wszelkich przypadkach naruszenia regulacji dotyczących BHP przez personel GRACO. W przypadku, gdy naruszenia te mają charakter poważny, Klient, w porozumieniu z kierownikiem serwisu GRACO, może odmówić osobie naruszającej takie regulacje wstępu na miejsce wykonywania Usługi.

 

4.4.4 Jeżeli Usługa jest wykonywana poza zakładem GRACO, na żądanie GRACO, Klient jest zobowiązany zapewnić na swój koszt wsparcie techniczne, w szczególności w postaci:

a) dostarczenia personelu pomocniczego we właściwej liczbie i na czas niezbędny do wykonania Usługi; GRACO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania personelu pomocniczego;

b) przeprowadzenia wszelkich prac konstrukcyjnych, związanych z przygotowaniem miejsca wykonania Usługi, w tym zwłaszcza stabilizacji podłoża i budowy rusztowania;

c) dostarczenia narzędzi i materiałów niezbędnych do wykonania Usługi, chyba że Strony na piśmie postanowiły inaczej,

d) zapewnienia ogrzewania, oświetlenia, źródła energii, oraz wody bieżącej do miejsca wykonania Usługi w zakresie niezbędnym dla wykonania tej Usługi,

e) dostarczenia zamykanych, suchych pomieszczeń do przechowywania narzędzi personelu GRACO, znajdujących się w bliskiej odległości od miejsca wykonania Usługi,

f) utrzymania w czystości miejsca wykonania Usługi i ochrony tego miejsca oraz materiałów użytych do wykonania Usługi przed zagrożeniami wszelkiego rodzaju ,

g) zapewnienia odpowiedniego dostępu do bezpiecznych pomieszczeń dla personelu GRACO oraz do miejsc wykonywania pracy, wyposażonych w szczególności w ogrzewanie, oświetlenie oraz stosowne urządzenia sanitarne, jak również do zapewnienia pierwszej pomocy medycznej personelowi naprawczemu,

h) dostarczenia materiałów, paliw, smarów, itp. niezbędnych do wyregulowania Urządzenia oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych dla wyregulowania Urządzenia jak też przeprowadzenia określonego w umowie testu Urządzenia,

i) poniesienia wszelkich kosztów zagospodarowania odpadów, powstałych w związku z wykonywaną Usługą. Ogólne warunki sprzedaży spółki Graco Sp. z o.o. stan na dzień 18.06.2014 8

 

4.4.5 Jeżeli Usługa jest wykonywana poza zakładem GRACO, wsparcie techniczne musi być udzielane przez Klienta w taki sposób, aby wykonywanie Usługi mogło rozpocząć się niezwłocznie po przybyciu personelu GRACO na miejsce wykonywania Usługi i aby mogły być one prowadzone bez opóźnień aż do odbioru Usługi przez Klienta.

 

4.4.6 Jeżeli Klient nie wypełnia swoich zobowiązań, o których mowa w pkt. 4.4.1 – 4.4.5 wyżej, GRACO jest uprawniony do wykonania tych zobowiązań na koszt i ryzyko Klienta lub do odstąpienia od wykonywania Usługi z winy Klienta.

 

4.5. Transport i ubezpieczenie

4.5.1 O ile Strony nie postanowiły inaczej, dostarczenie Urządzenia do zakładu GRACO i odbiór go z tego zakładu następuje na koszt i ryzyko Klienta, włączając w to jego pakowanie i załadunek na środek transportu. Ubezpieczenie Urządzenia, zwłaszcza od kradzieży, wody, ognia i zniszczeń na czas transportu do i z zakładu GRACO, jak też na czas naprawy, obciąża Klienta.

 

4.5.2 Poza ubezpieczeniem wskazanym w pkt. 2.9 niniejszych OWS, Graco nie zapewnia oddzielnego ubezpieczenia Urządzenia w czasie wykonywania Usługi dokonywanej w jego zakładzie. Klient oświadcza, że zapewnił aktualne ubezpieczenie Urządzenia co najmniej od kradzieży, ognia, wody, powodzi, burzy, skutków awarii mechanizmów. GRACO zapewnia takie ubezpieczenie tylko na wyraźne pisemne żądanie Klienta i na jego koszt.

 

4.5.3 Jeżeli Klient spóźnia się z odbiorem Usługi, GRACO może obciążyć go opłatą magazynową za okres przechowywania Urządzenia w swoim zakładzie. Urządzenie może być wówczas przechowywane także w innym miejscu, jeżeli GRACO tak zdecyduje. Koszty i ryzyko przechowywania leżą po stronie Klienta.

 

4.6. Czas wykonania Usługi

4.6.1. Informacja udzielona Klientowi przez GRACO na temat czasu, w którym Usługa zostanie wykonana ma charakter niewiążący, chyba, że Strony postanowiły inaczej.

 

4.6.2 Jeżeli Klient zamawia usługi dodatkowe, rozszerza zakres zamówionych usług, lub też konieczne jest dokonanie prac dodatkowych, okres wykonania Usługi ulega odpowiedniemu wydłużeniu.

 

4.7. Odbiór Usługi

4.7.1 Klient nie może odmówić odbioru Usługi z powodu drobnych wad, które nie wpływają lub jedynie nieznacznie wpływają na prawidłową funkcjonalność Urządzenia.

 

4.7.2 Strony uznają, iż odbiór Usługi następuje także w momencie, gdy Klient rozpoczął użytkowanie Urządzenia po wykonaniu Usługi przez GRACO.

 

4.8. Niewykonanie zobowiązań przez Klienta

4.8.1 Jeżeli Klient nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty wynagrodzenia, lub jego części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty wynagrodzenia lub jego części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, lub jeżeli zapłata wynagrodzenia, lub jego części przez Klienta jest wątpliwa ze względu na jego stan majątkowy, wierzytelności GRACO wobec Klienta stają się natychmiast wymagalne. GRACO może w takim wypadku powstrzymać się od spełnienia dalszych świadczeń umownych do czasu zapłaty całości wynagrodzenia GRACO z góry.

 

4.8.2 Jeżeli Klient nie wypełnia należycie swoich zobowiązań w zakresie zapłaty wynagrodzenia GRACO, lub jego części, w tym zwłaszcza nie dokonuje zapłaty wynagrodzenia lub jego części w umówionej wysokości w ustalonym terminie, GRACO może także po uprzednim wyznaczeniu terminu odstąpić od wykonywania Usługi oraz żądać od Klienta naprawienia szkody powstałej wskutek niewypełnienia przez niego zobowiązań umownych wobec GRACO.

 

4.8.3 GRACO może uzależnić przyjęcie do wykonania Usługi od uprzedniej zapłaty przez Klienta wskazanej przez GRACO kwoty zadatku na poczet wynagrodzenia GRACO z tytułu wykonania Usługi.

 

4.9. Zastrzeżenie własności i prawo zastawu

4.9.1. Do chwili uregulowania przez Klienta wszelkich należności umownych, GRACO przysługuje zastrzeżenie własności materiałów i części wykorzystanych do wykonania Usługi, niezależnie od innych zabezpieczeń. W przypadku, gdy rzeczy te zostały połączone z innymi rzeczami, GRACO zastrzega udział we współwłasności Urządzenia, do wysokości wartości tych rzeczy i prac wykonanych w ramach Usługi.

 

4.9.2 Jako zabezpieczenie wierzytelności GRACO wobec Klienta wynikających z Usługi, GRACO przysługuje prawo zastawu na Urządzeniu, będącym w posiadaniu GRACO. Zastaw może zabezpieczać także wierzytelności przysługujące GRACO na podstawie wcześniejszych umów GRACO z Klientem, w tym z tytułu sprzedaży Towarów i Usług.

 

4.9.3 Zastaw zabezpiecza także inne należności wynikające ze stosunków handlowych GRACO i Klienta tylko jeżeli są one bezsporne albo ich istnienie zostało potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

 

4.10. Usunięcie wad w Urządzeniu po wykonaniu Usługi

4.10.1 Wady w Urządzeniu, spowodowane wykorzystaniem niewłaściwego materiału, części lub niewłaściwym wykonaniem prac serwisowych lub naprawczych w ramach Usługi zostaną usunięte przez GRACO na następujących warunkach:

a) wady muszą być zgłoszone GRACO niezwłocznie, przy czym wady oczywiste należy zgłosić w terminie 3 dni od odbioru Usługi lub od przeprowadzenia testów Urządzenia, jeżeli ustalono, że testy takie zostaną przeprowadzone, a w ich trakcie nie ujawniono żadnych wad;

b) roszczenia wynikające z istnienia wad przedawniają się z upływem 1 roku od odbioru Usługi; jeżeli odbiór Usługi w zakładzie GRACO jest opóźniony z przyczyn, za które GRACO nie ponosi odpowiedzialności, okres odpowiedzialności GRACO za wady jest skrócony o czas opóźnienia;

c) Klient powinien umożliwić GRACO usunięcie wad udostępniając GRACO w tym celu Urządzenie w sposób i w zakresie wskazanym przez GRACO; jeżeli pomimo wezwania GRACO, Klient nie umożliwi GRACO usunięcia tych wad, w szczególności poprzez nieudostępnienie Urządzenia w sposób i w zakresie wskazanym przez GRACO, GRACO jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w niniejszym pkt. 4.10;

d) roszczenia wynikające z wad nie przysługują Klientowi, jeżeli wady wynikły z nieodpowiedniego korzystania z Urządzenia, z przechowywania go w nieodpowiedni sposób albo jeżeli przeprowadzono po odbiorze Usługi jego zmiany lub dalsze naprawy; Klientowi nie przysługują także roszczenia wynikające ze zmniejszenia użyteczności Urządzenia powstającego wskutek jego zwykłego używania;

e) wadliwe części Urządzenia wymienione w trakcie usuwania wad są traktowane jako odpad i nie będą zwracane Klientowi, chyba że inaczej Strony zastrzegły pisemnie w Umowie;

f) GRACO ponosi odpowiedzialność za wady w wykonaniu prac służących usunięciu wad w takim samym zakresie, w jakim jest odpowiedzialny za wykonane Usługi.